Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

30.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s účinnosťou od 31. marca 2022, pripravovanej NOVELY s účinnosťou od 15. júla 2022 a najčastejšie problémy samospráv v oblasti poskytovania informácií – Mgr. Vladimír Pirošík

20.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Delimitácia funkcie starostu - bezpečné ukončenie volebného obdobia – Mgr. Ladislav Briestenský

27.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva – Ing. Terézia Urbanová

29.9.2022  ONLINE SEMINÁR

Novela infozákona – Mgr. Vladimír Pirošík

4.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023. – Ing. Mária Kasmanová

13.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC. – Ing. Terézia Urbanová

18.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – Mgr. Ladislav Briestenský

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

14.9.2022

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022. – Ing. Terézia Urbanová

19.9.2022

Seminár k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.  – Ing. Iveta Ištóková

21.11.2022

Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 – Ing. Terézia Urbanová

9.12.2022

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2022 – Ing. Terézia Urbanová

 

 

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing. Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková

Revízor:
Mgr. Ivana Kráľová

Štatutárny orgán:
Ing. Martin Urban

Členovia Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

zoznam členov

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je členom AVS www.avs-rvc.sk

logo AVS výročie