Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

22.3.2019 - Výkon verejnej moci v podmienkach samosprávy a školstva - Michal Belohorec, akreditovaný školiteľ NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

2.4.2019 - Daňový poriadok. Exekučné konanie - Ing. Eva Ivaničová, Ing. Daniela Szendreiová

8.4.2019 - Konzultačný seminár k zákonu č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v z.n.p. a k zákonu č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v z.n.p. - Ing. Iveta Ištoková

17.5.2019 - Nakladanie s majetkom obce - Mgr. Ladislav Briestenský

11.6.2019 - Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve - Mgr. Ladislav Briestenský

17.6.2019 - Novela zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

26.6.2019 - Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO a PO zriadených obcou - Ing. Mária Kasmanová

27.6.2019 - Prvé praktické skúsenosti samospráv s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) - Mgr. Vladimír Pirošík, advokát

24.9.2019 - Verejná obchodná súťaž pri nakladaní s majetkom obce - Mgr. Ladislav Briestenský

25.-27.9.2019 - Polročné stretnutie ekonómov a účtovníkov obcí a RO v roku 2019 - Ing. Terézia Urbanová


Miestna samospráva - základné princípy fungovania III. - Možnosť objednať do 15.1.2019

ponuka

 

Metodický deň učiteľa

ponuka

 

Rozpočtové pravidlá

ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie

ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final

ponuka


Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

ponuka

 

Reklamné stavby

ponukaNakladanie s majetkom obce

ponuka

 

GDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

 

Susedské spory v obci

ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka

Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing.Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková

Revízor:
Mgr. Ivana Kráľová

Štatutárny orgán:
Ing.Terézia Urbanová

Členovia Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

zoznam členov

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je členom AVS www.avs-rvc.sk

logo AVS výročie