Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

7.3.2023       ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023 - Ing. Terézia Urbanová

14.3.2023     ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023 - Ing. Terézia Urbanová

21.3.2023     ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj - Ing. Iveta Ištoková

24.3.2023     ONLINE SEMINÁR

„Postupy účtovania v neziskovej účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva“ - Ing Jana Vršková

30.3.2023     ONLINE SEMINÁR

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci + informácie o prechode kompetencií z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy - JUDr. Helena Spišiaková

13.4.2023 ONLINE SEMINÁR

Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente - Ing. Erika Kusyová

18.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv - Mgr. Vladimír Pirošík

20.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Sociálna oblasť a samospráva - PhDr. Ivana Kružliaková, PhD.

25.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Štatút a organizačný poriadok obce - Mgr. Ladislav Briestenský

27.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2022 - Ing. Miriam Majorová, PhD.

4.5.2023     ONLINE SEMINÁR

Správa listinných a elektronických dokumentov - elektronické vyraďovacie konanie - PhDr. Verona Nováková, PhD.

13.6.2023     ONLINE SEMINÁR

Správny poriadok pre obce (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov) - 2-dňový seminár. I. časť (13.06.2023) II. časť (20.6.2023) - JUDr. Helena Spišiaková

 

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

 

 

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing. Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková

Revízor:
Mgr. Ivana Kráľová

Štatutárny orgán:
Ing. Martin Urban

Členovia Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

zoznam členov

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je členom AVS www.avs-rvc.sk

logo AVS výročie