Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

24.9.2019 - Verejná obchodná súťaž pri nakladaní s majetkom obce - Mgr. Ladislav Briestenský   SEMINÁR ZRUŠENÝ !!!

2.10.2019 - Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj - Ing. Iveta Ištoková

14.10.2019 - Kompetencie a vzťah zriaďovateľ - škola - riaditeľ školy - v pracovno - právnej oblasti - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

21.10.2019 - Mzdová účtovníčka v roku 2019 - Ing. Pavol Kukučka

8.11.2019 - Účtovná závierka v neziskovej organizácii za rok 2019 - Ing. Jana Vršková

11.11.2019 - Zodpovedná osoba - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

29.11.2019 - Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2019 - Ing. Terézia Urbanová

17.12.2019 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 - Ing. Terézia Urbanová

13.1.2020 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

15.1.2020 - Daň z príjmov právnických osôb za rok 2019 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania - Ing. Peter Horniaček

7.2.2020 - Účtovníctvo obcí a RO/PO v roku 2020. Poznámky individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 - Ing. Ladislav Zakhar

14.2.2020 - Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcu - Ing. Mária Kasmanová

Urbanová


Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

ponuka

 

Praktická príručka pre kronikárov

ponuka

 

Metodický deň učiteľa

ponuka

 

Rozpočtové pravidlá

ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie

ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final

ponuka


Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

ponuka

 

Reklamné stavby

ponukaNakladanie s majetkom obce

ponuka

 

GDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

 

Susedské spory v obci

ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka

Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing.Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková

Revízor:
Mgr. Ivana Kráľová

Štatutárny orgán:
Ing.Terézia Urbanová

Členovia Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

zoznam členov

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je členom AVS www.avs-rvc.sk

logo AVS výročie